+48 71 348 10 31
Wersja językowa:  

Szanowni Państwo,Witamy na stronie internetowej firmy "SUPRA" Agrochemia Sp. z o.o. Serwis ten został stworzony, aby ułatwić Państwu identyfikację naszej firmy i umożliwić zapoznanie się z proponowaną przez nas ofertą. Mamy nadzieję, że strona ta, pozwoli zapoznać się z naszą ofertą.

Supra-Agrochemia sp. z o.o. jest spółką córką Zakładów Chemicznych w Policach. Posiadamy do sprzedaży 11 ha. uzbrojonych terenów inwestycyjnych położonych we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6. Największymi zaletami tej lokalizacji jest bezpośredni dostęp do kanału żeglugowego wraz z nabrzeżem, bocznicą kolejową, oraz bardzo dobrą komunikację drogową. Pytania prosimy kierować na adres email supra@gasupra.pl

AktualnościOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „SUPRA” AGROCHEMIA SP. Z O.O. („SPÓŁKA”)
Rada Nadzorcza „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6, 51-501 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

I. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, o kierunkach lub specjalnościach: prawo i/lub inżynieria środowiskowa,
4) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
5) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

II. Kandydaci na stanowisk Prezesa Zarządu Spółki ponadto powinni:
1) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
4) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
5) posiadać wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Prezesa Zarządu wyłanianego postępowania.

III. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

IV. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki musi zawierać:
1) życiorys zawodowy (CV), oraz list motywacyjny;
2) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu w pełni z praw publicznych,
c) spełnieniu wymagań opisanych ogłoszeniem,
d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) akceptacji zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce,
f) zgodzie na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
g) zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
h) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6, 51-501 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
i) funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów,
3) Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
a) ukończenie studiów wyższych,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata,
c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
f) Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz adres do doręczeń,

V. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

VI. Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

VII. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.

VIII. Informacje o Spółce dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Spółki: http://www.gasupra.pl

IX. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 5.10.2018 r. o godzinie 14.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia na wskazany poniżej adres).

X. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą nie później niż w dniu 27.10.2018 r. we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Monopolowej 6. O terminie rozmów kwalifikacyjnych poszczególni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu.

XII. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu,
5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.

XIII. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

XIV. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki może zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem wskazanym poniżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

XV. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVI. Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: „Supra” Agrochemia sp. z o.o., ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Supra” Agrochemia sp. z o.o.”.

Dokumenty do pobrania:
regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu

Klauzula informacyjna:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, iż:
1. „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, (dalej: Spółka) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Spółce służy następujący adres email: bh@gasupra.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celu:
• prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
• Pani/Pana zgoda;
• ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
• prawnie usprawiedliwiony interes Spółki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego.
5. W ramach prowadzonego postępowania dane osobowe będą przekazane do spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki Grupa Azoty S.A.
6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
• prawo żądania sprostowania danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych, tj. tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała dane do innego administratora. Jednakże Spółka może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data publikacji ogłoszenia: 11.09.2018 r.

Nieruchomość na sprzedaż

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się proponowaną przez nas ofertą, a w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Pic

Pełne uzbrojenie terenu

tereny przeznaczone do sprzedaży posiadają pełne uzbrojenie w postaci wody, kanalizacji, stacji transformatorowej oraz mediów telekomunikacyjnych.

Pic

Bliskość autostrady

obecna infrastruktura drogowa w pełni umożliwia prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym adresie (ul. Monopolowa 6), a świadczyć o tym może bezpośrednie sąsiedztwo takich firm jak VOLVO, 3M , Polmos, i wiele innych.

Pic

Własna bocznica kolejowa

bezpośredni styk z kanałem żeglugowym pozwala na sprawny przeładunek towarów ze wszystkich trzech torów. Jeden z torów posiada bezpośredni kontakt z nabrzeżem kanału żeglugowego. Bocznica posiada aktualny certyfikat bezpieczeństwa niezbędny do użytkowania.

Pic

11,3 ha terenu

proponujemy do sprzedaży 11,3 ha pod wszelką działalność gospodarczą, za wyjątkiem inwestycji developerskich oraz sklepów wielkopowierzchniowych. Jest to zgodne z obecnym planem przestrzennego zagospodarowania. Możliwość zakupu części terenu w porozumieniu z innymi oferentami.

Pic

300km do 3 aglomeracji

położenie Wrocławia umożliwia szybki kontakt z 3 aglomeracjami europejskimi: Warszawą, Berlinenm, Pragą co sprawia dogodne warunki do prowadzenia biznesu na skalę europejską. Szybkość z jaka rozwija się aglomeracja wrocławska, stawia ją w czołówce Europy Środkowo-wschodniej

Pic

2 MWatowa stacja trafo

obecna stacja transformatorowa o mocy 2 MW jest w ciągłym użytku, systematycznie serwisowana i spełniająca aktualne wymogi jezeli chodzi o dostawę energii.

Pic

Kanał żeglugowy

kanał żeglugowy to dostęp do morza, oraz europejskiej sieci transportu śródlądowego, czyli kanałów i rzek. Transport wodny to w dalszym ciągu najtańszy środek przewożenia towarów, a w połączeniu z bocznicą kolejową daje ogromne możliwości.

POZNAJ NAS

Zapraszamy do zapoznania się z naszym filmem opisującym tereny inwestycyjne na sprzedaż we Wroc awiu.

Zarząd

Data utworzenia spóki: 01.04.2001rok, 100% udział Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A.

Barbara Hudyma

Prezes Zarządu


Wypełnij poniższy formularz

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Dane kontaktowe

"Supra" Agrochemia Spółka z o.o.
ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław


NIP: 895-17-39-499
Regon: 932634097
Sekretariat:
tel: +48 71 348-10-31
fax: +48 71 348-15-08
e-mail: supra@gasupra.pl